Oboznámenie so spracovaním osobných údajov

Oboznámenie dotknutých osôb s podmienkami spracovania osobných údajov Vypracované pre účely plnenia úloh organizácie v zmysle Všeobecného nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ: KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN, občianske združenie
Sídlo: Dolná 240/50, Zohor 90051
IČO: 37913565

(ďalej aj len „prevádzkovateľ“)

 1. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom )
Právo na opravu (článok 16 GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR) Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
 4. d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

 

Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 1. a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
 2. b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Právo namietať (článok 21 GDPR) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Právo podať sťažnosť Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – ktorý je dozorným orgánom v uvedenej oblasti.

 

 1. SPRACOVATEĹSKÉ ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA (účel, cieľ, rozsah, doba)
 2. a) Spracovanie evidencie členov občianskeho združeniaa úhrad členských poplatkov Prevádzkovateľ zisťuje osobné údaje o svojich členoch pre účely zabezpečenie plnenia poslania a úloh občianskeho združenia a výkonu členských práv, tieto údaje môže spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a tieto využívať. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je nevyhnutnosť podľa osobitného predpisu v súlade s ustanoveniami zákona 83/1990 Z.z. o združovaní občanov a zákona a zákona 461/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
 • spracúvané údaje: meno a priezvisko, dátum narodeniam adresa, kontaktné údaje, údaje

o úhradách členských poplatkov

 • účel spracovania: evidencia členov občianskeho združenia a evidencia členských poplatkov

– funkcionári  poskytujú OÚ aj za účelom plnenia úloh, vyplývajúcich z ich funkcie, tieto kontaktné údaje na fukcionárov, ak si to vyžaduje ich postavenie,  môžu byť zverejnené

Prevádzkovateľ je členom strešných kynologických organizácií ÚKK a SKJ a ako taký môže poskytnúť osobné údaje svojich členov týmto organizáciám.

Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv.

 

 1. b) Spracovanie evidencie dobrovoľníkov
  Prevádzkovateľ zisťuje osobné údaje o dobrovoľníkoch, vykonávajúcich činnosti pre občianske združenie, môže ich spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre činnosť dobrovoľníkov, opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje. Účelom spracovanie je evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti. Kópie úradných dokladov je možné vytvárať len na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Nakoľko pri prijímaní výkonov dobrovoľníckej činnosti sú právne vzťahy medzi poskytovateľmi a prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti vykonávané na základe zákona 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnym základom spracovania osobných údajov je Zákon o dobrovoľníctve.

V uvedených právnych vzťahoch na základe legitímneho očakávania zmluvných strán vznikajú dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti zmluvné práva a povinnosti (zmluva

o dobrovoľníckej činnosti a pod. ), právnym  základom spracovania osobných údajov sú aj predzmluvné vzťahy  a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • spracovávané osobné údaje dobrovoľníkov – meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt – ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN),  číslo OP, email, telefónny kontakt,  začiatok a koniec časového úseku v ktorom dobrovoľník vykonáva činnosť.
 • účel spracovania: evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti
 • Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve) a po dobu uplatniteľnosti sporných práv

 

 1. c) Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
  Pre prípad zamestnávania na akýkoľvek druh pracovného pomeru prevádzkovateľ zisťuje osobné údaje o zamestnancoch a ich rodinných príslušníkoch, môže ich spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre personálnu a mzdovú agendu; opravovať, meniť, uchovávať a archivovať dokumenty, ktoré obsahujú osobné údaje.

Kópie úradných osobných dokladov je možné vytvárať len na základe písomného súhlasu dotknutej osoby. Súhlas musí obsahovať údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pri pracovnoprávnych vzťahoch je § 13 ods. 1 písmeno

 1. c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Konkrétne ide o zákony:
 2. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 3. zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
 4. zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
 5. zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z.

o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

 1. zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 2. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • spracovávané osobné údaje zamestnancov – meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt – ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom zamestnanec vykonával prácu, práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka, lekár, služobná cesta, legislatívou požadované údaje o rodinných príslušníkoch
 • účel spracovania: odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, plnenie ďalších zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancom, evidencia dochádzky, zasielanie podkladov, zasielanie podkladov externej firme (zmluvnému sprostredkovateľovi) na ďalšie spracovanie
 • Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi v právnom základe a po dobu uplatniteľnosti možných sporných práv

 

 1. d) Spracovanie evidencie vystavovateľov

Prevádzkovateľ zisťuje osobné údaje o vystavovateľoch, spracúva ich manuálne a v elektronickej forme, môže ich prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s vystavovaním, posudzovaním psa a zverejnením výsledkov výstavy, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať. Primárne budú osobné údaje spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s vystavovateľmi, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti verejného vystavovania a kvalifikovaného posúdenia psov spôsobom, upraveným propozíciami výstavy a výstavným poriadkom. Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Osobné údaje budú spracovávané za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, výstavných poriadkov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónny kontakt, mail, základné údaje

o vystavovanom psovi

 • účel spracovania: spracovanie do výstavného katalógu, výstavy, na posudkové listy, do výsledkových listín, do zoznamu udelených titulov zasielaných strešným kynologickým organizáciám: Únii kynologických klubov (ďalej len ÚKK), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“) a na medzinárodnú kynologickú organizáciu (ďalej len „FCI“)
 • Osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv

 

Osobné údaje sú spracovávané pre účely usporiadania výstavy psov ako verejnej kultúrno – spoločenskej kynologickej súťažnej akcie, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie a služieb, súvisiacich s vystavením a propagáciou vystavovaného psa (psov), a náväzným spravodajstvom, spracovanie verejne dostupného výstavného katalógu v tlačenej či elektronickej forme s menom, priezviskom vystavovateľa s uvedením štátu, z ktorého pochádza a údajmi o vystavenom psovi a verejne prístupného povýstavného katalógu s týmito údajmi a výsledkami, zabezpečenie vykonanie úkonov pre následné priznávanie titulov pre vystavovaného psa na základe získaných čakateľstiev z jednotlivých výstav. Ďalšie osobné údaje (bydlisko, telefonický a mailový kontakt) sú nezverejnené a spracované len pre účely napĺňania zmluvného vzťahu, resp. právneho základu oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

 1. e) Spracovanie evidencie účastníkov bonitácií(chovateľských akcií)
  Prevádzkovateľ zisťuje osobné údaje o účastníkoch bonitácií, môže ich spracúvať manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s uchovňovaním psov, pre účely ďalšieho využitia pri chovateľskej činnosti a zverejnením výsledkov bonitácií v takom rozsahu, aby tieto mohli slúžiť ako podklad k plemenárskej práci, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať. Primárne budú osobné údaje spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s účastníkmi bonitácie, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti uchovnenia psa (sučky) a posúdenia psov spôsobom, upraveným chovateľským a bonitačným poriadkom a využívanie chovateľského servisu prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania príslušných predpisov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv. Kontrola a regulácia plemenitby má tiež celospoločenský význam.

 

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia predviesť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 • spracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje, údaje o predvedenom psovi
 • účel spracovania: uchovnenie psa pre účely plemenitby, poskytnutie chovateľského servisu, údaje môžu byť poskytované plemennej knihe, resp. verifikované pre účely chovateľskej činnosti. Údaje môžu byť poskytnuté strešným kynologickým organizáciám: Únii kynologických klubov (ďalej len ÚKK), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej len „SKJ“).
 • Osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, bonitačné karty chovných jedincov sú následne archivované na historické a bádateľské účely

 

 1. f) Spracovanie evidencie chovných zvierat(chovateľská agenda)
  Prevádzkovateľ zisťuje osobné údaje o majiteľoch chovných zvierat, ktoré môžu byť využívané k plemenitbe, spracúvať ich manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich na tvorbu dokumentov nevyhnutných pre zabezpečenie úkonov súvisiacich s uchovňovaním psov pre účely ďalšieho využitia pri chovateľskej činnosti a zverejnením výsledkov bonitácií v takom rozsahu, aby tieto mohli slúžiť ako podklad k plemenárskej práci, údaje opravovať, meniť, uchovávať a archivovať. Primárne budú osobné údaje spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), nakoľko majiteľom chovných zvierat (dotknutým osobám) je poskytovaný chovateľský servis, umožňujúci výkon plemenitby, jeho súčasťou je odovzdávanie potrebných poznatkov a informácií (vrátane kontaktných údajov na majiteľov plemenných zvierat) dotknutým osobám, ako účastníkom uvedených právnych vzťahov. Osobné údaje budú spracovávané tiež za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, prípadne ďalších dotknutých osôb, vykonávajúcich chovateľskú činnosť a to napr. pre prípady kontroly, odhalenia porušovania príslušných chovateľských či iných predpisov a následnej prevencie. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv. Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

pracovávané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje, údaje o  psovi (sučke).

 • účel spracovania: pre účely plemenárskej práce a poskytovania chovateľského servisu dotknutým osobám, údaje môžu byť poskytované plemennej knihe, resp. verifikované pre účely chovateľskej činnosti. Údaje sú tiež verifikované a poskytnuté pre účely vedenia plemennej knihy strešným kynologickým organizáciám: Únii kynologických klubov (ďalej aj len „ÚKK“), Slovenskej kynologickej jednote (ďalej aj len „SKJ“). Osobné údaje majiteľov chovateľských staníc a chovných zvierat  slúžia aj na verejnú propagáciu ich ponuky.

Osobné údaje sú uložené po dobu splnenia účelu a po dobu uplatniteľnosti a prípadných sporných práv, evidencia chovných zvierat a bonitačné karty chovných jedincov sú následne archivované na historické a bádateľské účely.

 

 1. g) Spracovanie evidencie účastníkov a výsledkových listín zo športových(výkonnostných) podujatí Prevádzkovateľ zisťovať osobné údaje pre účely zabezpečenia organizácie kynologických športových, výkonnostných podujatí a súvisiacich činností či služieb, tieto údaje spracúva manuálne a v elektronickej forme, môže ich prehliadať, usporadúvať a v obmedzenom rozsahu prevádzkovateľ môže publikovať osobné údaje s výsledkami športových podujatí (meno, priezvisko, poradie). Športové súťaže sú vykonávané na základe záujmu dotknutých osôb a požiadavky týchto záujemcov o poskytnutie súčinnosti a podpory pri ich činnosti.

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme (verejný záujem v športe je v zmysle § 2 zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov: podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva). Prevádzkovateľovi pri organizovaní, či vykonávaní, riadení, správe, podpore alebo rozvoji športovej činnosti a dotknutým osobám môžu vznikať pri realizácii uvedených právnych vzťahov aj vzájomné práva povinnosti na zmluvnom základe; režim spracovania osobných údajov tak prebieha aj na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a účastníkom súťaže nebolo možné uplatnenie právneho základu „verejný záujem“ či „predzmluvný, alebo zmluvný vzťah“, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu“ prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 

 • spracovávané údaje:  meno, adresa, kontaktné údaje, prípadne vek účastníka športovej súťaže, údaje o psovi
 • účel spracovania: organizácia a zaznamenanie výsledkov športových podujatí, ich publikácia, podľa významu a druhu športovej akcie aj prípadné zabezpečenie verifikácie výsledkov pre účastníka súťaže, môžu byť zasielané strešným organizáciám, zastrešujúcim prevádzkovateľa (ÚKK, SKJ, FCI)
 • osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, výsledky športových podujatí sú publikované a následne archivované na historické a bádateľské účely

 

 1. h) Spracovanie účtovnej agendy, dodávateľsko – odberateľské vzťahy
  V procese prípravy podkladov pre spracovanie účtovníctva prevádzkovateľ spracúva osobné údaje manuálne a v elektronickej forme, prehliadať, usporadúvať a využívať ich pre uvedené účely. Ďalšie spracovanie účtovných údajov môže zabezpečovať účtovná spoločnosť, ktorá je sprostredkovateľom. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve – (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

 

 • spracovávané údaje: meno a priezvisko, adresa, sídlo, kontaktné údaje,  IČO, DIČ, bankové spojenie
 • účel spracovania: vystavovanie objednávok, evidencia faktúr, zadávanie do účtovného programu, archivácia v zmysle zákona o účtovníctve
 • osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv

 

 1. i) Spracovanie evidencie došlej a odoslanej pošty

Prevádzkovateľ spracúva pre účely evidencie došlej a odoslanej pošty osobné údaje manuálne a v elektronickej forme, môže ich prehliadať, usporadúvať a využívať ich pre uvedené účely. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti riadne a včas vybavovať korešpondenciu s Vami ako dotknutými osobami a pre prípady ochrany prípadných sporných práv.

 • účel spracovania: evidencia došlej a odoslanej pošty
 • spracovávané údaje: identifikačné a adresa
 • osobné údaje sú uložené po dobu naplnenia účelu a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv

Sprostredkovateľom môže byť účtovná spoločnosť v rozsahu plnenia zmluvných a zákonných povinností pre účely zákona o účtovníctve. III. ZÍSKAVANIE ÚDAJOV OD TRETÍCH OSÔB – osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajov (§ 78 ods. 2 a ods. 6 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. V súlade s ustanovením § 78 ods. 6 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmenene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ získava, resp. spracúva osobné údaje o chovateľoch psov aj od ich majiteľov (napr. prostredníctvom preukazu pôvodu – verejná listina) ako tretích osôb za účelom preukázania a overenia pôvodu psa v súvislosti s uplatnením nároku majiteľa na jeho následné využívanie na výstavníctvo, kynologickú športovú činnosť, udeľovanie titulov, plemenitbu a pod.

 

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE – (Prenos údajov medzinárodnej organizácii – FCI)

 

Vzhľadom na kynologické štruktúry, v ktorých je prevádzkovateľ začlenený, je možné kynologické záujmy a všetky súvisiace zmluvné vzťahy napĺňať len prostredníctvom členstva v Medzinárodnej kynologickej organizácii FCI ( FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, Place Albert 1er, 6530 Thuin, Belgia), ktorá poskytuje prevádzkovateľovi a členským subjektom vrátane dotknutých fyzických osôb svoju značku kvality v oblasti metodiky riadenia chovu psov, plemenitby, výstavníctva, športových a iných kynologických súťažných činností, kontroly a pod. Prenos osobných údajov tejto medzinárodnej organizácii je preto nevyhnutný z nasledovných dôvodov:

– prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;

– prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby mediz prevádzkovateľom a inou fyzickou, alebo právnickou osobou

– prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

 

 

 

 

 

 

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o OOÚ), poskytujeme nasledujúce informácie:

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Ochrana osobných údajov, ktoré zhromažďuje Klub Tibetských plemien SK na svojich dokumentoch a online na webových stránkach www.ktp-sk.sk, ďalej len „webové stránky”.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, A AKO S NIMI ZAOBCHÁDZAME

V súvislosti s riadením chovu plemena Tibetských plemien zhromažďujeme osobné údaje, za účelom pre túto činnosť a zároveň pre propagáciu plemena. Pod osobnými údajmi máme na mysli „akékoľvek údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo ju možno zistiť“. Osobné údaje, ktoré spracúvame, nám buď poskytujete priamo vy, alebo ich zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich webových stránok, ako je to opísané nižšie.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE PRIAMO

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo, sa spracúvajú len na účely uvedené v tomto dokumente o ochrane osobných údajov. Niektoré vaše osobné údaje spracovávané v rámci štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovanie chovných jedincov, majiteľov psov, vystavovanie krycích listov, kontrol vrhov a štatistického spracovania činnosti klubu. Osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci prihlášok a administratívnych dokumentov klubu, nie sú povinné, ak nebude určené inak. Ak sa rozhodnete niektoré osobné údaje neposkytnúť, môže to mať dosah na služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete osobné údaje poskytnúť, typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, a ako môžeme s osobnými údajmi zaobchádzať.

 1. POSTUP PRI PRIHLÁSENÍ

Pri prihlásení do klubu vás požiadame o vypísanie a zaslanie prihlášky do klubu. Tieto prihlášky, ako aj všetky dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke. Prihláška do klubu je nevyhnutná. Prihlášky do klubu, krycie listy, prihlášky na bonitáciu obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné vyplniť: e-mailová adresa, vaše meno, číslo mobilného telefónu, adresa, webová stránka. K niektorým dokumentom je potrebné priložiť fotografiu. Pri spracovávaní, informácií z výstav, bonitácií alebo iných aktivít klubu môžeme zverejniť aj vašu fotografiu.

 1. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdieľať s našimi strešnými orgánmi – SKJ, kynologická kluby, ktoré organizujú výstavy, obchodné spoločnosti, ktoré svojou aktivitou majú spojitosť s činnosťou klubu. Vaše osobné údaje môžeme ďalej zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorých sme angažovali, aby poskytovali služby v našom mene, a v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumnte. Patria medzi nich napríklad poskytovatelia zákazníckych služieb a spoločnosti zabezpečujúce koordináciu zasielania pošty. Týchto poskytovateľov služieb oprávňujeme na používanie alebo zdieľanie informácií len v miere, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb pre nás, alebo v miere, ktorú pripúšťa zákon. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby sa zaviazali k tomu, že budú chrániť súkromie a bezpečnosť osobných údajov, ktoré pre nás spracúvajú. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše poverenie na to, aby používali alebo zdieľali informácie iným spôsobom, ako je nevyhnutné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie požiadaviek právnych predpisov. Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdielať s našimi strešnými orgánmi – SKJ, UKK, kynologické kluby, ktoré organizujú výstavy.

 1. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ SPRÁVY A INFORMAČNÉ OZNAMY PROSTREDNÍCTVOM SPRAVODAJOV

Prostredníctvom webových stránok sa môžete prihlásiť na odber elektronických informačných správ a propagačných e-mailových správ, vrátane špeciálnych ponúk od vybraných obchodníkov, propagačných oznámení, aktuálnych správ a informácií o udalostiach.

 1. KOREŠPONDENCIA SO SERVISOM PRE ČLENOV

Môžete nás kontaktovať kliknutím na prepojenie, ktoré sú uvedené na webovej stránke. Takéto kontakty sú priamym spojením s konkrétnym členom výboru alebo adminom. Takéto e maily sa archivujú v mailových schránkach jednotlivých kontaktovaných osôb. Akékoľvek informácie poskytnuté v tejto súvislosti budú spracovávané a uchovávané za účelom zodpovedania vašich otázok a na správu našich záznamov. Tieto informácie môžu zahŕňať dátum a čas otázky, informácie, meno, e-mailovú adresu, predmet správy, odpoveď a dátum odpovede. Tieto osobné údaje môžeme zdieľať s osobami, ktoré by mohli zodpovedať vaše otázky či reagovať na vaše sťažnosti. Vyššie uvedené typy komunikácie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, reagovať na vaše podnety.

 1. ĎALŠIE FUNKCIE

Osobné údaje z databáz môžeme využívať pre ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s propagáciou kynológia všeobecne – pozvánky na iné výstavy, propagačné akcie, súťaže. Niektoré vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať v nasledovných prípadoch: ak to vyžaduje zákon alebo súdne nariadenie,

 • ak sa domnievame, že je takéto poskytnutie nevyhnutné na zamedzenie škody alebo finančnej straty,
 • alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z podvodu
 • alebo nezákonnej aktivity alebo v súvislosti s vyšetrovaním uskutočneného podvodu alebo nelegálnej aktivity.
 1. O S O B N É Ú D A J E , K TO R É Z H R OMA Ž Ď U J EME AUTOMATICKY

Na webových stránkach môžeme niektoré informácie zhromažďovať automatizovanými prostriedkami. Osobné údaje zhromažďované automaticky sú spracovávané s cieľom poskytnúť vám program prostredníctvom webových stránok programu, zlepšiť naše webové stránky a poskytnúť vám tie najlepšie informácie a služby.

 1. NEVYHNUTNÉ SÚBORY COOKIES

Využívame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mali bezpečný prístup k webovým stránkam. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malý objem informácií, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení – a následne je možné mať k nim prístup prostredníctvom našich webových serverov. Prostredníctvom týchto súborov cookies sú ukladané/zhromažďované nasledujúce informácie: samostatné prihlasovacie dáta a identifikačné označenie relácie (na zapamätanie si vašich náležitostí počas relácie), afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a udržiavanie komunikácie s najvhodnejšími servermi). Tieto súbory cookies sú odstránené, keď sa z webových stránok programu odhlásite alebo vypnete svoj webový prehliadač. Ak používate webové stránky programu, nemôžete na svojom zariadení ukladanie a prístup k týmto nevyhnutným súborom cookies zrušiť, pretože sú nevyhnutné na to, aby webové stránky fungovali.

 1. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VÝBERU

Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a získať k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografie, prístup pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie v časti Ako nás kontaktovať. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neaktuálne. Akúkoľvek vašu žiadosť o prístup, opravu alebo výmaz údajov vyriešime v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, mali by ste mať istotu, že zdieľanie takých informácií alebo materiálov s nami, je v súlade s platnými zákonmi. Napríklad by ste mali náležite informovať dotyčnú osobu o spracovaní jej osobných údajov a získať jej súhlas, ak to bude podľa platných zákonov nevyhnutné.

Kedykoľvek zrušiť prijímanie našich oznámení na svoju e-mailovú adresu. Stačí kliknúť na prepojenie „odhlásenie“, ktoré nájdete v našich e-mailoch – pravodajoch, alebo pomocou kontaktných údajov uvedených na webovej stránke.

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Náš klub neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje, ktoré o vás získavame, môžeme odovzdávať adresátom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne získané, vrátane Spojených štátov amerických. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako krajiny, v ktorých boli informácie pôvodne poskytnuté. Ak budeme vaše informácie odovzdávať do inej krajiny, budeme ich chrániť tak, ako je to uvedené ďalej.

 1. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má náš klub svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

Právo na prístup: Máte právo od nášho klubu získať potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich klub získava, kam a komu ich poskytuje, kto iný okrem nášho klubu predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje náš klub spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete požiadať o kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré klub spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich náš klub získal alebo inak spracúvala; alebo
 • ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň náš klub nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie

V prípade, ak ste klubu udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak náš klub spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, náš klub už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

 • Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov náš ho klubu tibetských plemien.
 • Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov naším klubom. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke: HTTPS://DATAPROTECTION.GOV.SK/
 • Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je náš klub povinný bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.
 1. UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV

Uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, ak platný zákon nevyžaduje alebo neumožňuje inak. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalé vymazanie osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

 1. ZABEZPEČENIE Používame administratívne, technické a fyzické ochranné prostriedky vytvorené na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete alebo ktoré získavame, pred ich zničením, stratou, zmenou, prístupom, poskytnutím ďalej alebo použitím náhodným, nezákonným alebo neoprávneným spôsobom.
 2. AKTUALIZÁCIA TOHTO DOKUMENTU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pri významných zmenách tohto dokumentu o ochrane osobných údajov však na webových stránkach programu zverejníme príslušné oznámenie.

 1. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak si želáte získať prístup ku svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas s niektorými typmi spracovania osobných údajov, odstrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás jedným z nasledovných:

 • telefonicky 0908 818 308
 • písomne na adrese: Dolná 240/50, Zohor 90051
 • mailom: predseda.ktp@gmail.com