Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o OOÚ), poskytujeme nasledujúce informácie:

 1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Ochrana osobných údajov, ktoré zhromažďuje Klub Tibetských plemien SK na svojich dokumentoch a online na webových stránkach www.ktp-sk.sk, ďalej len „webové stránky”.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME, A AKO S NIMI ZAOBCHÁDZAME

V súvislosti s riadením chovu plemena Tibetských plemien zhromažďujeme osobné údaje, za účelom pre túto činnosť a zároveň pre propagáciu plemena. Pod osobnými údajmi máme na mysli „akékoľvek údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorej totožnosť je známa alebo ju možno zistiť“. Osobné údaje, ktoré spracúvame, nám buď poskytujete priamo vy, alebo ich zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich webových stránok, ako je to opísané nižšie.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE PRIAMO

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo, sa spracúvajú len na účely uvedené v tomto dokumente o ochrane osobných údajov. Niektoré vaše osobné údaje spracovávané v rámci štatistiky, propagácie chovu, výsledkov výstav, zverejňovanie chovných jedincov, majiteľov psov, vystavovanie krycích listov, kontrol vrhov a štatistického spracovania činnosti klubu. Osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci prihlášok a administratívnych dokumentov klubu, nie sú povinné, ak nebude určené inak. Ak sa rozhodnete niektoré osobné údaje neposkytnúť, môže to mať dosah na služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete osobné údaje poskytnúť, typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, a ako môžeme s osobnými údajmi zaobchádzať.

 1. POSTUP PRI PRIHLÁSENÍ

Pri prihlásení do klubu vás požiadame o vypísanie a zaslanie prihlášky do klubu. Tieto prihlášky, ako aj všetky dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke. Prihláška do klubu je nevyhnutná. Prihlášky do klubu, krycie listy, prihlášky na bonitáciu obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné vyplniť: e-mailová adresa, vaše meno, číslo mobilného telefónu, adresa, webová stránka. K niektorým dokumentom je potrebné priložiť fotografiu. Pri spracovávaní, informácií z výstav, bonitácií alebo iných aktivít klubu môžeme zverejniť aj vašu fotografiu.

 1. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIA PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdieľať s našimi strešnými orgánmi – SKJ, kynologická kluby, ktoré organizujú výstavy, obchodné spoločnosti, ktoré svojou aktivitou majú spojitosť s činnosťou klubu. Vaše osobné údaje môžeme ďalej zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorých sme angažovali, aby poskytovali služby v našom mene, a v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto dokumnte. Patria medzi nich napríklad poskytovatelia zákazníckych služieb a spoločnosti zabezpečujúce koordináciu zasielania pošty. Týchto poskytovateľov služieb oprávňujeme na používanie alebo zdieľanie informácií len v miere, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb pre nás, alebo v miere, ktorú pripúšťa zákon. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby sa zaviazali k tomu, že budú chrániť súkromie a bezpečnosť osobných údajov, ktoré pre nás spracúvajú. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše poverenie na to, aby používali alebo zdieľali informácie iným spôsobom, ako je nevyhnutné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie požiadaviek právnych predpisov. Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdielať s našimi strešnými orgánmi – SKJ, UKK, kynologické kluby, ktoré organizujú výstavy.

 1. ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ SPRÁVY A INFORMAČNÉ OZNAMY PROSTREDNÍCTVOM SPRAVODAJOV

Prostredníctvom webových stránok sa môžete prihlásiť na odber elektronických informačných správ a propagačných e-mailových správ, vrátane špeciálnych ponúk od vybraných obchodníkov, propagačných oznámení, aktuálnych správ a informácií o udalostiach.

 1. KOREŠPONDENCIA SO SERVISOM PRE ČLENOV

Môžete nás kontaktovať kliknutím na prepojenie, ktoré sú uvedené na webovej stránke. Takéto kontakty sú priamym spojením s konkrétnym členom výboru alebo adminom. Takéto e maily sa archivujú v mailových schránkach jednotlivých kontaktovaných osôb. Akékoľvek informácie poskytnuté v tejto súvislosti budú spracovávané a uchovávané za účelom zodpovedania vašich otázok a na správu našich záznamov. Tieto informácie môžu zahŕňať dátum a čas otázky, informácie, meno, e-mailovú adresu, predmet správy, odpoveď a dátum odpovede. Tieto osobné údaje môžeme zdieľať s osobami, ktoré by mohli zodpovedať vaše otázky či reagovať na vaše sťažnosti. Vyššie uvedené typy komunikácie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, reagovať na vaše podnety.

 1. ĎALŠIE FUNKCIE

Osobné údaje z databáz môžeme využívať pre ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s propagáciou kynológia všeobecne – pozvánky na iné výstavy, propagačné akcie, súťaže. Niektoré vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať v nasledovných prípadoch: ak to vyžaduje zákon alebo súdne nariadenie,

 • ak sa domnievame, že je takéto poskytnutie nevyhnutné na zamedzenie škody alebo finančnej straty,
 • alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z podvodu
 • alebo nezákonnej aktivity alebo v súvislosti s vyšetrovaním uskutočneného podvodu alebo nelegálnej aktivity.
 1. O S O B N É Ú D A J E , K TO R É Z H R OMA Ž Ď U J EME AUTOMATICKY

Na webových stránkach môžeme niektoré informácie zhromažďovať automatizovanými prostriedkami. Osobné údaje zhromažďované automaticky sú spracovávané s cieľom poskytnúť vám program prostredníctvom webových stránok programu, zlepšiť naše webové stránky a poskytnúť vám tie najlepšie informácie a služby.

 1. NEVYHNUTNÉ SÚBORY COOKIES

Využívame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mali bezpečný prístup k webovým stránkam. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malý objem informácií, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení – a následne je možné mať k nim prístup prostredníctvom našich webových serverov. Prostredníctvom týchto súborov cookies sú ukladané/zhromažďované nasledujúce informácie: samostatné prihlasovacie dáta a identifikačné označenie relácie (na zapamätanie si vašich náležitostí počas relácie), afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a udržiavanie komunikácie s najvhodnejšími servermi). Tieto súbory cookies sú odstránené, keď sa z webových stránok programu odhlásite alebo vypnete svoj webový prehliadač. Ak používate webové stránky programu, nemôžete na svojom zariadení ukladanie a prístup k týmto nevyhnutným súborom cookies zrušiť, pretože sú nevyhnutné na to, aby webové stránky fungovali.

 1. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VÝBERU

Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a získať k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografie, prístup pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie v časti Ako nás kontaktovať. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu, zablokovanie alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neaktuálne. Akúkoľvek vašu žiadosť o prístup, opravu alebo výmaz údajov vyriešime v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, mali by ste mať istotu, že zdieľanie takých informácií alebo materiálov s nami, je v súlade s platnými zákonmi. Napríklad by ste mali náležite informovať dotyčnú osobu o spracovaní jej osobných údajov a získať jej súhlas, ak to bude podľa platných zákonov nevyhnutné.

Kedykoľvek zrušiť prijímanie našich oznámení na svoju e-mailovú adresu. Stačí kliknúť na prepojenie „odhlásenie“, ktoré nájdete v našich e-mailoch – pravodajoch, alebo pomocou kontaktných údajov uvedených na webovej stránke.

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Náš klub neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Osobné údaje, ktoré o vás získavame, môžeme odovzdávať adresátom v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli informácie pôvodne získané, vrátane Spojených štátov amerických. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako krajiny, v ktorých boli informácie pôvodne poskytnuté. Ak budeme vaše informácie odovzdávať do inej krajiny, budeme ich chrániť tak, ako je to uvedené ďalej.

 1. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má náš klub svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

Právo na prístup: Máte právo od nášho klubu získať potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich klub získava, kam a komu ich poskytuje, kto iný okrem nášho klubu predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje náš klub spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete požiadať o kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré klub spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich náš klub získal alebo inak spracúvala; alebo
 • ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň náš klub nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie

V prípade, ak ste klubu udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak náš klub spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, náš klub už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.

 • Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov náš ho klubu tibetských plemien.
 • Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov naším klubom. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke: HTTPS://DATAPROTECTION.GOV.SK/
 • Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je náš klub povinný bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.
 1. UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV

Uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, ak platný zákon nevyžaduje alebo neumožňuje inak. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalé vymazanie osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

 1. ZABEZPEČENIE Používame administratívne, technické a fyzické ochranné prostriedky vytvorené na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete alebo ktoré získavame, pred ich zničením, stratou, zmenou, prístupom, poskytnutím ďalej alebo použitím náhodným, nezákonným alebo neoprávneným spôsobom.
 2. AKTUALIZÁCIA TOHTO DOKUMENTU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pri významných zmenách tohto dokumentu o ochrane osobných údajov však na webových stránkach programu zverejníme príslušné oznámenie.

 1. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak si želáte získať prístup ku svojim osobným údajom, opraviť, zablokovať alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas s niektorými typmi spracovania osobných údajov, odstrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás jedným z nasledovných:

 • telefonicky 0908 818 308
 • písomne na adrese: Dolná 240/50, Zohor 90051
 • mailom: predseda.ktp@gmail.com