Žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia

Žiadosť je potrebné poslať s dostatočným časovým predstihom. (aspoň 21 dní pred plánovaným háraním). V prípade, že chcete, aby vám krycieho psa navrhol poradca chovu (PCH), kolónky pre uvedenie krycích psov nechajte prázdne.

 

K žiadosti je potrebné pripojiť povinnú prílohu – obojstranné fotokópie preukazov pôvodu všetkých jedincov uvedených na vašej žiadosti. Každá fotokópia PP musí mať čitateľne vyznačený zápis chovnosti, prípadne bonitácie, alebo splnenie podmienok zaradenia do chovu.

 

Bez týchto dokumentov vám pripúšťacie povolenie nemôže byť vystavené. Sú potrebné na overenie údajov a založenie kartotéky chovných jedincov. Pri druhom žiadaní pripúšťacích povolení na uvedených jedincov už nie je potrebné tieto dokumenty PCH posielať.

 

Platnosť pripúšťacích povolení je 24 mesiacov od jeho vystavenia poradcom chovu.